Avbrudd i privat praksis

SOPs avbruddsytelser gjelder for leger som driver privat, kurativ legepraksis på selvstendig og uavhengig måte. Det stilles visse krav til hvordan legen organiserer sin private legevirksomhet.

 

Se mer om dette nedenfor og i SOPs vedtekter, kapittel 4 Rettighetsavgrensning for avbruddsytelser, for mer detaljert gjennomgang. Organisering av legepraksis og rettigheter:

 


 

* Fra vedtektenes § 4-1, tredje ledd: Følgende kriterier må være oppfylt i skriftlig avtale med den juridiske person for at medlemmet vurderes å ha selvråderett som næringsdrivende:

 

  • Pasienten må være medlemmets kunde, ikke den juridiske personens. Dette må synliggjøres ved at alle praksisinntekter tilkommer legen.
  • Medlemmet kan ikke være underlagt den juridiske personens instruksjonsmyndighet.
  • Den juridiske personen kan ikke påvirke medlemmets helsetjenestetilbud.
  • Medlemmets tjenester skal ikke framgå som en underlagt del av den juridiske personens helsetjenestetilbud.
  • Medlemmet skal være tilknyttet den juridiske person som kunde der medlemmet leier lokaler og/eller ev. kjøper spesifiserte hjelpetjenester.

 

** For leger ansatt i AS med flere praktiserende leger som aktive eiere foreligger det i utgangspunktet kun rett til inntektskompensasjon. Privatpraktiserende spesialist kan dog ha rett til utgiftskompensasjon tilsvarende bortfalt driftstilskudd.