Slik beregnes stønaden i 2018

Inntektskompensasjon

  • 55 % av brutto praksisinntekt
  • fradrag for beregnede foreldrepenger fra folketrygden knyttet til praksisen
  • maksimum 12 * G: i 2018 kr 1 123 608

Utgiftskompensasjon

  • brutto: 35 % av brutto praksisinntekt
  • maksimalt i 2018 kr 839 000
  • dog aldri mer enn maksimalt 90 % av dokumenterte driftsutgifter
  • bortfaller eller reduseres når legen har andre inntekter til dekning av utgiftene, så som praksisleie fra vikar, eller ikke har faste driftsutgifter utover det basisgodtgjørelse/driftstilskudd dekker.
  • ulik beregning for fastlege versus privatpraktiserende spesialist

 

Se kalkulatoren for å beregne hva du selv vil få i stønad