Hvordan beregnes barnepensjon?

Barnepensjon utgjør 85 prosent av SOPs pensjonsreferanse (i 2017 kr. 73 100,-). Barnepensjon fra SOP samordnes med pensjon opptjent gjennom arbeidsforhold (tjenestepensjon). Det betyr at dersom barnet har rett til pensjon fra annen pensjonsordning som avdøde var - eller har vært - medlem av (f.eks. KLP), blir barnepensjonen fra SOP avkortet/redusert.

 

Dersom begge foreldrene er døde, ytes 170 prosent av pensjonsreferansen (i 2017 kr. 146 200,-) for det eldste pensjonsberettigete barnet og 85 prosent av pensjonsreferansen for hvert av de øvrige barna. Men barnepensjonen utbetales med likt beløp til alle barna.