Hvordan beregnes barnepensjon?

Barnepensjon utgjør 85 prosent av SOPs pensjonsreferanse (i 2018 kr 75 650). Barnepensjon fra SOP samordnes med pensjon opptjent gjennom arbeidsforhold (tjenestepensjon). Det betyr at dersom barnet har rett til pensjon fra annen pensjonsordning som avdøde var - eller har vært - medlem av (f.eks. KLP), blir barnepensjonen fra SOP avkortet/redusert.

 

Dersom begge foreldrene er døde, ytes 170 prosent av pensjonsreferansen (i 2018 kr 151 300) for det eldste pensjonsberettigete barnet og 85 prosent av pensjonsreferansen for hvert av de øvrige barna. Men barnepensjonen utbetales med likt beløp til alle barna.