Hvordan beregnes uførepensjon?

Uførepensjon fra SOP forutsetter minst 50 prosent arbeidsuførhet. Ved full arbeidsuførhet skal brutto uførepensjon utgjøre to ganger SOPs pensjonsreferanse (i 2017 kr. 172 000,-). Uførepensjonen økes med 55 prosent av SOPs pensjonsreferanse (i 2017 kr. 47 300,-) for hvert barn under 18 år som vedkommende har omsorg for. 

 

SOP medregner fremtidig opptjeningstid. Retten til uførepensjon fra SOP gjelder til fylte 67 år.