Hvordan beregnes uførepensjon?

Uførepensjon fra SOP forutsetter minst 50 prosent arbeidsuførhet. Ved full arbeidsuførhet skal brutto uførepensjon utgjøre to ganger SOPs pensjonsreferanse (i 2018 kr 178 000). Uførepensjonen økes med 55 prosent av SOPs pensjonsreferanse (i 2018 kr 48 950) for hvert barn under 18 år som vedkommende har omsorg for. 

 

SOP medregner fremtidig opptjeningstid. Retten til uførepensjon fra SOP gjelder til fylte 67 år.