Når et medlem dør, foreligger det rett til engangsstønad fra SOP

Engangsstønad ved død er den eneste ytelsen som tilstås uavhengig av hvilken type legevirksomhet medlemmet har drevet. Hvis medlemmet ikke etterlater seg arvinger, utbetales engangsstønaden til boet.

 

  • Til etterlatt ektefelle/registrert partner/samboer eller barn under 20 år utgjør stønaden 2 G =  kr 193 766 for dødsfall i 2019, (for 2018, kr 187 268)
  • Dersom avdøde ikke hadde etterlatte som nevnt over, vil engangsstønaden utbetales til boet, og utgjør 1/2 G = kr 48 442 for dødsfall i 2019 (for 2018, kr 46 817).
  • Oppgitte beløp forutsetter at det avdøde medlemmet hadde full opptjeningstid, 35 års virksomhet som lege i Norge – forholdsmessig avkortning ved kortere opptjening

 

Se vedtektenes kapittel 15 for mer informasjon, herunder vilkår for rett til gjenlevende samboer.

 

Søknadsfrist

Krav om engangsstønad må være innkommet til ordningen innen seks måneder etter dødsfallet for at rett til utbetaling skal foreligge.